Rosewood Shenzhen (2023)

Rosewood Shenzhen, Rosewood Hotels & Resorts
Shenzhen